ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਬੌਰਡ
Punjabi-English keyboard

Layout for Microsoft Windows XP

               

¬  ਕ੍ਹ 
 
1  ਕ੍ਵ 
2  ਕ੍ਯ 
3  ਕ੍ਰ 
4  ਕੱ
5 
6 
7 
8 
9 (
0 )
- 
-
= 
 
Bksp
Tab Q ਔ
 ਕੌ
W ਐ
 ਕੈ
E ਆ
 ਕਾ
R ਈ
 ਕੀ
T ਊ
 ਕੂ
Y ਭ
U ਙ
I ਘ
O ਧ
P ਝ
[ ਢ
] ਞ
 ਕ਼
E  
n  
t  
Caps A ਓ
 ਕੋ
S ਏ
 ਕੇ
D ਅ
 ਕ੍
F ਇ
 ਕਿ
G ਉ
 ਕੁ
H ਫ
J 
K ਖ
L ਥ
; ਛ
' ਠ
# 
 
e  
r  
Shift \ 
  
Z 
  
X ਕਂ
ਕੰ
C ਣ
V  
B ੲ
N ਲ਼
M ਸ਼
 
,

.
 
Shift
Ctl Flg Alt Space Bar Alt
Gr
Flg Men Ctl