ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਬੌਰਡ
Punjabi-English keyboard

Layout for Microsoft Windows 98SE

               

¬  
`
1 ! 
2 " 
3 £ 
4 $
5 %
6 ਖ਼
7 ਫ਼
8 *
9 (
0 )
- _
-
= +
=
Bksp
Tab Q ਥ
W ਕਾਂ
ਕਾ
E ਓ
R ਕ੍ਰ
T ਠ
Y ਕੈ
ਕੇ
U ਕੂ
ਕੁ
I ਕੀ
ਕ‍ਿ
O ਕੌ
ਕੋ
P ਫ
[ {
] }
E  
n  
t  
Caps A ਅ
S ਸ਼
D ਧ
F ਢ
G ਘ
H ਕ੍ਹ
J ਝ
K ਖ
L ਲ਼
; :
;
' ਕ੍
'
# ਕੱ
#
e  
r  
Shift \ ਙ
Z ਗ਼
X ਯ
C ਛ
V ੜ
B ਭ
N ਕਂ
M ਕੰ
, ੧ਓ
,
. **
.
?
/
Shift
Ctl Flg Alt Space Bar Alt
Gr
Flg Men Ctl