ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਬੌਰਡ
Punjabi-English keyboard

Layout for Solaris on Java Desktop Environment

               

 ੍ ਹ
`
1 ੍ ਵ
2 ੍ ਯ
3 ੍ ਰ
4 ੱ
5 
6 
7 
8 
9 (
0 )
- -
_
= +
=
Bksp
Tab Q ਔ
W ਐ
E ਆ
R ਈ
T ਊ
Y ਭ
U ਙ
I ਘ
ਗ 
O ਧ
P ਝ
ਜ 
[ ਢ
ਡ 
] ਞ
E  
n  
t  
Caps A ਓ
S ਏ
D ਅ
F ਇ
ਿ
G ਉ
H ਫ
ਪ 
J ਰ
K ਖ
ਕ 
L ਥ
; ਛ
' ਠ
# |
\
e  
r  
Shift >
<
Z
z
X ਂ
C ਣ
V ਨ
B ਵ
ਵ 
N ਲ਼
M ਸ਼
<
,
|
.
?
Shift
Ctl Flg Alt Space Bar Alt
Gr
Flg Men Ctl