ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਬੌਰਡ
Punjabi-English keyboard

Layout for OpenSuSE on KDE

               

¬ ¬ 
`
1 ੧ 
੧ 
2 ੨ 
੨ 
3  ਕੱ 
੩ 
4 ੪ 
੪ 
5 ੫ 
੫ 
6 ੬ 
੬ 
7 ੭ 
੭ 
8 ੮ 
੮ 
9 (
੯ 
0 )
੦ 
- 
 
= 
 
Bksp
Tab Q ਔ
 ਕੌ
W ਐ
 ਕੈ
E ਆ
 ਕਾ
R ਈ
 ਕੀ
T ਊ
 ਕੂ
Y ਭ
U ਙ
I ਘ
O ਧ
P ਝ
[ ਢ
] ਞ
 ਕ਼
E  
n  
t  
Caps A ਓ
 ਕੋ
S ਏ
 ਕੇ
D ਅ
 ਕ੍
F ਇ
 ਕਿ
G ਉ
 ਕੁ
H ਫ
J 
K ਖ
L ਥ
; ਛ
' ਠ
# |
 \
e  
r  
Shift | >
 < 
Z Z
 z 
X ਕੰ
ਕਂ
C ਣ
V ਨ 
B ਵ
N ਲ਼
M ਸ਼
 <
,
 ।
.
 ?
Shift
Ctl Flg Alt Space Bar Alt
Gr
Flg Men Ctl