ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਬੌਰਡ
Punjabi-English keyboard

Layout for OpenSolaris on Gnome

               

¬  
`
1 ! 
੧ 1
2  
੨ 2
3 £ 
੩ 3
4 $
੪ 4
5 %
੫ 5
6 ^
੬ 6
7 &
੭ 7
8 *
੮ 8
9 (
੯ 9
0 )
੦ 0
- -
_
= +
=
Bksp
Tab Q ਔ
 ਕੌ
W ਐ
 ਕੈ
E ਆ
 ਕਾ
R ਈ
 ਕੀ
T ਊ
 ਕੂ
Y ਭ
U ਙ
I ਘ
O ਧ
P ਝ
[ ਢ
] ਞ
 ਕ਼
E  
n  
t  
Caps A ਓ
 ਕੋ
S ਏ
 ਕੇ
D ਅ
 ਕ੍
F ਇ
 ਕਿ
G ਉ
 ਕੁ
H ਫ
J ੜ
K ਖ
L ਥ
; ਛ
' @
# ~
#
e  
r  
Shift |
\
Z ਕੱ
ਕੰ
X ਫ਼
C ਣ
V ਕਂ
B ਵ
N ਲ਼
M ਸ਼

,

.
?
Shift
Ctl Flg Alt Space Bar Alt
Gr
Flg Men Ctl